Общи условия за ползване на сайтовете на Сдружение „Ромска академия за култура и образование“

Молим да се запознаете с Общите условия за ползване на сайтовете на Сдружение „Ромска академия за култура и образование“. В случай, че не сте съгласни с тях, молим да прекратите ползването на сайтовете.

ПРЕДМЕТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 1. С настоящите Общи условия се уреждат взаимоотношенията между Сдружение „Ромска академия за култура и образование“ във връзка с използването на сайтовете му: rakobg.com и rakobg-panorama.com (наричани за удобство и краткост по-долу Сайтове) и всяко  лице, което пребивава на страниците им (за краткост и удобство по-долу наричано Потребител).

Чл. 2. Сайтовете са обособени места в Интернет, достъпни чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащи файлове, текст, звук, картина, видео, изображение и всякакви други материали, ресурси или обекти.

Чл. 3. Общите условия представляват правнообвързващо споразумение по отношение на предоставянето на услуги от страна на Сайтовете (собственост на Сдружение „Ромска академия за култура и образование“, ЕИК 119679662 и адрес на управление гр.Сливен, бул.Цар Освободител №34-Г) и тяхното използване от страна на всеки Потребител.

ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ И НАЧИН НА ПОЛЗВАНЕТО ИМ

Чл. 4. С настоящите Общи условия ИОО-София предоставя безплатно услугите на Сайтовете си при спазване на условията по-долу.

Чл. 5. Услугите на Сайтовете включват достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси и данни.

Чл. 6. Потребителят на Сайтовете от своя страна се съгласява и ангажира да използва информацията и предоставяните услуги само и единствено при спазване на условията по настоящите Общи условия.

Чл. 7. За ползването на сайтове на РАКО не е необходима предварителна регистрация.

Чл. 8. Чрез зареждането на който и да е от Сайтовете Потребителят се съгласява да бъде обвързан от настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях и се задължава да ги спазва.

8.1РАКО може да промени, добави или премахне части от тези Общи условия за ползване по всяко време. Всички промени ще бъдат отразени на тази страница и влизат в сила веднага след тяхното публикуване.

8.2. Отговорност на Потребителя е да се запознае с тях преди всяко ползване на който и да е от Сайтовете. Продължавайки да използва услугите на Сайтовете, Потребителят се съгласява с всички промени.

Чл. 9. При ползването на Сайтовете Потребителят се задължава да не нарушава права и интереси на трети лица и да не извършва злонамерени действия.

Чл. 10. Забраняват се злонамерени действия. Такива са (но не само):

10.1 действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката и/или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи,

10.2. изпращане на нежелана поща,

10.3. препълване на каналите,

10.4. получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли,

10.5. използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация,

10.6. извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж,

10.7. повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви,

10.8. изпращане или предизвикване на системи за неоторизиран отдалечен контрол или предизвикване инсталация на вируси,

10.9. смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи,

10.10. извършване на действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

АВТОРСКИ ПРАВА

Чл. 11. Всички публикувани текстове, графични изображения, фотографски изображения, видеа или звукови файлове на Сайтовете са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права и принадлежат на РАКО или техните автори или носители на изключителни права за ползване. Нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

Чл. 12. Използването и публикуването на текстове и графични изображения от Сайтовете е разрешено, само когато източникът им е коректно посочен.

Чл. 13. За всяко използване, включително, но не само: публикуване, възпроизвеждане, разпространяване, излъчване на фотографски изображения, видеа или звукови файлове  е необходимо Потребителят да се свърже предварително с РАКО на телефоните или имейл адресите, посочени на страницата за контакти https://rakobg.com/

ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Чл. 14. От изключителна важност за РАКО е спазването на нормативната уредба, добрите практики и прозрачността в отношенията с Потребителите във връзка със защитата на личните данни.

Чл. 15. Политиката на РАКО във връзка със защитата на личните данни е описана в отделен и специален документ.

Чл. 16. Всеки Потребител се ангажира лично да се запознае с Политиката за защита на личните данни, преди да продължи престоя си на Сайтовете.

ПОЛИТИКА ОТНОСНО БИСКВИТКИ (COOKIES)

Чл. 17. Нашите Сайтове използват т.нар. бисквитки (cookies) за събиране на данни. Инсталирането на бисквитки е необходимо за пълноценното използване на Сайтовете.

Чл. 18. Политиката за използването на бисквитки (cookies) е описана в отделен самостоятелен документ. Всеки Потребител се ангажира да се запознае с Политиката за използване на бисквитки (cookies) на РАКО.

ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Чл. 19. РАКО полага всички усилия, за да поддържа на Сайтовете си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. РАКО не носи отговорност за последиците, в това число евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на Сайтовете му. Цялата информация на Сайтовете се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на РАКО за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

ЧЛ. 20.  РАКО не носи отговорност за съдържанието, верността и законосъобразността на препратки към сайтове и на услуги или ресурси, които са станали достояние на Потребителя при ползването на някой от Сайтовете.

ЧЛ. 21. РАКО не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на Сайтовете си.

Чл. 22. РАКО има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези Общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на Сайтовете си.