Панорама на ромката култура

BGCULTURE-3.001-0007-CO1

Видео

Основни дейности

Дейност 1 – Управление на проекта

Дейността по управление на проекта включва доброто изпълнение на проектно предложение „Панорама на ромката култура“, финансовото управление и контрол, вътрешния мониторинг. За целите на ефективното управление и качествено реализиране на проектното предложение се сформира експертен екип за управление на проекта в състав:
1. Ръководител на проекта;
2. Счетоводител

 

Дейност 2 – Подготовка и контрол при изпълнението на договори с външни изпълнители

Основната цел на дейността е подготовката и контрола на договорите с външни изпълнители, която ще се осъществи от
експерт, който ще има задължение да подготви и да организира сключването на договорите с външни изпълнители, както и да осъществява контрол при тяхното изпълнение.
Избраният експерт има задачата да подготви и контролира следните договори с външни изпълнители за:
Разработване и поддръжка на сайт на проекта;
Дизайн и доставка на информационни и рекламни материали;
Дизайн, предпечат и печат на книга;
Доставка на оборудване по проект

Дейност 3 – Проучвателно-изследователски етап „Пътуващ катун“

Дейността ще се изпълни на три етапа:
1. Сформиране на изследователски екип
2. Обучение на изследователския екип за осъществяване на теренна работа. Обучението ще бъде проведено от партньора от Кралство Норвегия.
3. Събиране на биографични данни и творчески продукти на ромски творци и артисти. Този етап ще стартира с идентификация на творците и артистите и установяване на първоначални контакти с тях. Провеждане на 14 срещи и интервюта.

Дейност 4 – Презентативна дейност

Дейността ще се изпълни на 2 етапа:
1. Предпечат и печат на книга представяща биографични и др. данни за ромски творци и артисти, като разкази, стихотворения и др.
Монтаж на заснетите по Дейност 3 видеоклипове и тяхната подготовка за публикуване онлайн.
2. Представяне на книгата и видеоклиповете пред широката общественост. Представянето ще бъде насочено към
училища, детски градини и библиотеки към читалища. Екипът ще осъществи пътувания и представяния в следните населени места:

Културни събития:
Представяне на книгата и видеоклиповете пред публика в гр. Сливен.
 Представяне на книгата и видеоклиповете в с. Горно Александрово.
Онлайн представяне за по-широка аудитория в България чрез платформата на Zoom.
Онлайн представяне за по-широка аудитория в Норвегия чрез платформата на Zoom.

За целта ще бъдат направени преводи на резюмето на книгата и на видео-клип, които ще бъдат представени на английски език.

Образователни събития:
Представяне на книгата и видео клиповете в училище в Сливен.
Представяне на книгата и видео клиповете в с. Жельо Войвода.
Представяне на видео клиповете и прочит на откъси от книгата в с. Жельо Войвода.

По своята същност, всяко от планираните представяния пред  публика ще има културна и образователна насоченост, тъй като ще съдържа в себе си два основни елемента:
Представяне на ромската култура и изкуство чрез нейните емблематични съвременни представители
Провеждане на обучителни събития за повишаване на знанията на качеството и ролята на ромската култура и изкуство в съвременното развитие на културата.

Дейност 5 – Публичност и визуализация

Основна цел на дейностите по информация и публичност е изграждането и поддържането на положителен обществен образ и осъзнаването на значението на проекта сред широката общественост.

Предвидените за изпълнение мерки в рамките на проекта имат за цел:
– Да формулират последователно и комплексно послание;
– Да удовлетворят необходимостта от фактическа информация за програмата и проекта;
– Да разясняват общите ценности на схемите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
Мерките по информация и публичност са следните:
– Разработване на двуезичен интернет сайт;
– Разработване на информационни и рекламни материали по проекта
– Монтиране на 1 видеоклип за резултатите от проекта (мин. 2 минути на български език със субтитри на английски език)
– Провеждане на две информационни събития
– Създадена и поддържана страница във Фейсбук на проекта, на която ще бъдат публикувани новини, платени реклами и видеоклиповете по проекта.