Панорама на ромката култура

BGCULTURE-3.001-0007-CO1

Project

BGCULTURE-3.001-0007-C01
"Panorama of Roma culture"

Beneficiary: Association "Roma Academy for Culture and Education"
Partner: Høgskulen for grøn utvikling (College for Green Development)
Implementation period: 08.02. 2023 UNTIL 04/08/2024

„Панорама на ромската култура“

е иновативен проект, който има за цел да популяризира творчеството и да привлече широка публика към ромската култура и изкуство чрез създаване и представяне на публиката на книга и видеоклипове, съдържащи биографични данни и творчески продукти на емблематични ромски творци и артисти.

Екип от изследователи ще събере и документира необходимите материали и информация, които ще бъдат оформени в книга и видеоклипове, части от които ще бъдат преведени и на английски език.

За целта изследователският екип ще премине специализирано обучение за умения, което ще се проведе от норвежкия партньор Høgskulen for grøn utvikling (Колеж за зелено развитие).

Проектът включва 4 културни и 3 образователни събития за
представяне на книгата и видеоклиповете пред публика в Сливен, пред по-широка публика в България чрез платформата Zoom.

Предстои представяне на книгата и видеозапис пред публика в Кралство Норвегия.

По своята същност всяка от планираните публични презентации има културно-образователна насоченост, като съдържа два основни елемента:

- Представяне на ромската култура и изкуство чрез емблематичните й съвременни представители;

- Провеждане на обучителни събития за повишаване на знанията за качеството и ролята на ромската култура и изкуство в съвременното развитие на културата.

Проект Панорама на ромската култура се фокусира върху ролята на ромската култура и изкуство в развитието на местното, регионалното и националното културно наследство.

С провеждането на планираните културно-образователни събития по проекта:

- ще се подобри достъпът до култура и изкуство на ромското население от труднодостъпните райони в област Сливен;

- младите роми ще бъдат насърчавани и мотивирани да продължат образованието си;

- ще се подобри познаването на ромската култура и изкуство в България и Европа.

Дейност 1 – Управление на проекти
Дейността по управление на проекта включва добро изпълнение на проектното предложение „Панорама на ромската култура“, финансово управление и контрол, вътрешен мониторинг. За целите на ефективното управление и качественото изпълнение на проектното предложение е сформиран експертен екип за управление на проекта в състав:

Дейност 2 - Подготовка и контрол на изпълнението на договори с външни изпълнители
Основната цел на дейността е изготвяне и контрол на договори с външни изпълнители, които ще се извършват от
експерт, който ще има задължението да подготвя и организира сключването на договори с външни изпълнители, както и да контролира тяхното изпълнение.

Дейност 3 - Проучвателно-изследователски етап "Пътуващ катун"
Дейността ще се реализира на три етапа:
1. Сформиране на изследователски екип
2. Обучение на изследователския екип за извършване на теренна работа. Обучението ще се проведе от партньора от Кралство Норвегия.
3. Събиране на биографични данни и творчески продукти на ромски творци и артисти. Този етап ще започне с идентифициране на творците и артистите и установяване на първоначални контакти с тях. Провеждане на 14 срещи и интервюта.

Дейност 4 – Презентационна дейност
Дейността ще се проведе на 2 етапа:
1. Предпечат и печат на книга, представяща биографични и др. данни за ромски творци и артисти, като разкази, стихове и др.
Монтаж на видеоклипове от дейност 3 и подготовката им за публикуване онлайн.
2. Представяне на книгата и видеоклиповете на широката публика. Презентацията ще бъде насочена към училища, детски градини и читалищни библиотеки. Екипът ще направи пътувания и презентации в следните населени места:

Дейност 5 – Публичност и визуализация
Основната цел на дейностите по информация и публичност е изграждане и поддържане на положителен обществен имидж и информираност за значимостта на проекта сред широката общественост.

„Панорама на ромската култура“  се реализира по програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“,
с финансовата подкрепата на Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014- 2021.